Home

Skolkurator tystnadsplikt

Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet - Kurato

Vad gäller för mig som skolkurator när det gäller dokumentationsplikt? Mig veterligen har vi ingen sådan. Mina personliga små anteckningar är mitt arbetsmateriel. Det har blivit allt vanligare att föräldrar anmäler skolor för att inte ha skött ett mobbingärende korrekt. Det har ökat kraven på dokumentation, men vad gäller mig som skolkurator och min sekretess Hej Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag och rektor har gjort en anmälan till socialtjänsten ang vår oro för ett barn. Jag har i anmälan om oro till socialtjänsten tagit upp några saker som barnet har berättat för mig i samtal. Föräldrarna anser att det är ett brott mot min sekretess När jag som kurator deltar i elevhälsan hur tänker jag sekretess mot de andra i teamet? Vi har ju en utökad sekretess som ska ge eleverna ett större förtroende för oss. Skolsköterskorna tillhör ju dessutom en annan verksamhetsgren och hen är ju med i elevhälsoteamet. Ska jag ha ett godkännande från eleven att få prata med rektor, lärare, fritidspedagog, skolsköterska. Skolkurator Vad kan man få hjälp med av dig? - Med mig kan du prata om sånt som påverkar hur du mår och har det. Det kan till exempel handla om nedstämdhet , stress , självkänsla, sexualitet, alkohol, droger, självskador , våld och hot

Fråg 1 Enligt vilket lagrum måste jag som skolkurator informera vårdnadshavare att deras barn går i samtal hos kurator? Måste jag informera om allt vi har pratat om? Fråga 2 Jag som skolkurator är ju skyldig att kontakta vårdnadshavare när jag har haft kontakt med en elev. Hur är det med skolsköterskan? Skolsköterskan på min skola har haft kontakt med en elev pga att eleven. Skolkuratorn Skolkuratorer är del av skolans elevhälsa och arbetar med psykisk ohälsa i vardagen, tjej- och killgrupper och medling i konflikter. Kuratorn är där för att värna om elevernas perspektiv och ha eleven i fokus. Exakt vad en kurator gör ser ofta ganska olika ut på olika skolor Sekretess och tystnadsplikt. Personal som du träffar på en mottagning får inte prata med någon annan om dig. De får heller inte lämna ut något som mottagningen skriver om dig. Det kallas sekretess. Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård

Anmälningsplikt är viktigare än tystnadsplikt. Anmälningsplikten går före tystnadsplikten. Det betyder till exempel att skolkuratorn kan bryta tystnadsplikten och kontakta socialtjänsten om hen tror att du far illa Tystnadsplikt! Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt. Om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter, så informeras eleven alltid. Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet I skollagen sammanförs tystnadspliktsbestämmelserna för enskild förskole - och skolverksamhet i en gemensam bestämmelse i 29 kap 14 §. För skolhälsovården vid friskolan gäller dock tystnadsplikt/sekretess enligt patientsäkerhetslagen, i 6 kap. 12-16 §§. I den nya skollagen regleras inte skolhälsovårdens sekretess/tystnadsplikt

melser om tystnadsplikt vilket regleras i socialtjänstlagen (2001:453),SoL, LSS, samt i patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Sekretessbestämmelserna innebär att det runt myndigheter finns sekre-tessgränser som gäller både gentemot andra myndigheter och enskilda (både privatpersoner ochjuridiska personer ) Skolkurator. Händer håller varandra tillsammans. Jag som arbetar som skolkurator på Bandhagens skola heter Lina Eriksson. Jag arbetar heltid och finns varje dag tillgänglig för skolans elever och personal. Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Som kurator har jag tystnadsplikt

Kan skolkuratorn berätta om ätstörningen för mina

 1. Skolkuratorn har tystnadsplikt... Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga förhållanden inte får föras vidare. Tystnadsplikten kan brytas genom en överenskommelse med dig som elev eller familj om att föra uppgifter vidare till exempelvis lärare eller myndighet
 2. Tystnadsplikt! Skolkuratorn har sekretess - tystnadsplikt. Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, en anmälningsskyldighet. Det innebär att får personal reda på eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till socialförvaltningen
 3. Tystnadsplikt Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket betyder att jag inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Jag journalför inte våra samtal. Skolkurator. Liza Nässlin Eidenert. Skicka epost. Uppdaterad: 23 september 2020. Huvudmeny
 4. Akademikerförbundet SSR arbetar för att formuleringen tillgång till elevhälsans olika professioner ska förtydligas och att skolkuratorns uppdrag ska avgränsas. Med stöd av undersökningar med våra medlemmar som arbetar som skolkuratorer driver vi ett elevunderlag på 300 elever per skolkurator och att ingen skolkurator ska ansvara för mer än tre skolor
 5. istration och du kommer vara i sällskap av stöttande, erfarna och kompetenta kollegor

Fråga om sekretess mellan lärare och kurator - Lawlin

 1. Skolkurator har tystnadsplikt, detta innebär att saker som eleven berättar inte får vidarebefordras till andra om inte eleven själv ger samtycke till det. Skolkuratorn har dock anmälningsplikt. Det betyder att det enligt lagen finns skyldighet att informera rektor samt socialtjänst om eleven utsätts eller utsätter någon för ett brott
 2. derårig
 3. Tystnadsplikt. Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket betyder att jag inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Jag journalför inte våra samtal. Kontakta skolkuratorn. Du är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör ditt mående och din sociala situation
 4. Som skolkurator har jag lagstadgad tystnadsplikt vilket innebär att jag utan ditt medgivande inte får föra vidare sådant du anförtrott mig. Undantag finns, t ex kännedom om övergrepp eller drogmissbruk. Jag har anmälningsplikt vid oro om att en elev far illa

Skolkurator. Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykosocialt arbete. Vi har tystnadsplikt och den kan enbart brytas med ditt godkännande eller om det skulle framkomma något mycket allvarligt som innebär att du eller någon annan behöver skydd från samhället. Senast uppdaterad: 2020-09-14 Skolkuratorn har tystnadsplikt. Vad gör en skolkurator? Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus Skolkuratorn? Vem är det och vad gör en skolkurator? Har vi en skolkurator i vår skola? Så löd frågorna bland mig och mina vänner när jag själv gick på högstadiet för X-antal år sedan Skolkuratorn och socialpedagogen arbetar med sociala frågor i skolan, både på grupp- och individnivå. Uppdragen kommer genom elevhälsoteamet men du som elev kan också själv ta kontakt

Elevhälsan - Kuratorers dokumentationsplik

 1. På skolan arbetar Katarina Magnusson som kurator . Telefon 016-710 97 35. Kontakt med skolkuratorn Du är som elev på skolan är välkommen att ta direktkontakt med kurator. Du kan komma förbi kuratorns rum, ringa, sms:a eller maila. Föräldrar, skolpersonal och övriga samarbetspartners är också välkomna att ta kontakt. Tystnadsplikt Kurator har tystnadsplikt och lyder under sekretess.
 2. Skolkurator. Skolkurator stödjer och vägleder elever samt deras föräldrar i psykosociala frågor. Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas till andra utan att du själv har godkänt det
 3. Hej alla smarta fl:are. I förra veckan fick jag veta av mitt barn att hens bonusförälder ringt och pratat med hens kurator

Skolkurator brutit tystnadsplikt?? Tis 5 sep 2017 09:13 Läst 9824 gånger Totalt 55 svar. Skolkurator brutit tystnadsplikt?? Tis 5 sep 2017 09:13 Läst 9824 gånger Totalt 55 svar. Anonym (Kim) Visa endast Tis 5 sep 2017 09:13. Skolkuratorn stödjer eleverna och deras familjer i problemsituationer genom samtal, rådgivning och kristjänst samt genom att ordna olika stödåtgärder. Den huvudsakliga arbetsformen är samtal och uppgörande av olika planer och avtal. Omfattningen av en arbetsinsats varierar beroende på elevens situation Förskolan och skolan är viktig för barn i utsatta situationer. Ofta behöver flera aktörer samverka för att stötta barn som far illa eller riskerar att göra det. Ibland behövs en anmälan till socialtjänsten

Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är allmän (offentlig) eller enskild (privat). För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF I 20 kap. 3 § brottsbalken finns regler om straff för brott mot tystnadsplikt. Straffbarhet enligt denna bestämmelse inträder bl.a. om någon uppsåtligen har röjt uppgift, som han har varit skyldig att hemlighålla enligt lag. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Har gärningen begåtts av oaktsamhet, är straffet böter

Bryter min anmälningsskyldighet som kurator den sekretess

Elevhälsan - Kurators sekretess mot andra i EHT- teame

Skolkurator - Um

Som skolkurator har jag tystnadsplikt. Det betyder att det elever berättar för mig, stannar hos mig. Det kan förekomma fall då jag behöver prata med lärare, annan personal eller förälder, men då frågar jag alltid eleven om det är okej Skolkurator. Till oss kan du komma med dina personliga funderingar och angelägenheter. Det kan gälla bekymmer i skolsituationen, hemma eller på fritiden. Inga bekymmer är för små eller för stora för att prata med oss. Samtalen sker på dina villkor och vi har lagstadgad tystnadsplikt.. Tystnadsplikt Skolkurator har tystnadsplikt vilket betyder att hon/han inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Kontakta skolkuratorn. Du når oss enklast genom e-post och telefon men det går också bra att komma ned till oss och boka en tid för besök

Barn- och elevhälsa — Ulricehamns kommunÖrebro Läns Mansmottagning – Om oss

Tystnadsplikt. Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas ut utan att du själv har godkänt det. Anmälningsplikt. Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de,. Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. Vi lämnar information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel, se även www.csn.se. Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum Skolkurator. Till mig, Paulina Sinisalo, kan du som är elev komma när du behöver någon att prata med, få stöttning, uppmuntran och vägledning. Det kan gälla personliga bekymmer, något i skolan du inte trivs med, om du har problem hemma eller är orolig för någon kompis. Jag har naturligtvis tystnadsplikt Skolkuratortjänsten är under rekrytering och kommer tillsättas så snart som möjligt. Tystnadsplikt Skolkuratorn har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande Sekretesslag. Tystnadsplikten innebär att kuratorn inte får föra vidare vad som i samtal framkommit om en elevs personliga förhållanden. Tillsammans med elev eller med elevens medgivande kan kuratorn i vissa.

Skolkuratorns uppgift. Skolkuratorn ansvarar för det sociala arbetet med eleverna. En kurator har tystnadsplikt, men om det finns misstanke om att barn far illa har kuratorn, liksom annan personal som arbetar i förskola och grundskola, anmälningsplikt till socialtjänstens individ- och familjeomsorg Kontakt med skolkuratorn. Du är som elev på skolan välkommen att ta direkt kontakt med mig för att boka tid. Föräldrar är välkomna att ta kontakt via telefon. Claes Nyman, 070-211 72 01, claes.nyman@eskilstuna.se. Arbetstider. Måndag-Fredag 07.30-16.00. Lättast att nå: kl. 7.30 - 8.30. Skolkuratorn arbetar på tre nivåer.

Skolkuratorns uppdrag är att föra in ett psykosocialt perspektiv i skolan för att bidra till att elever uppnår kunskapsmålen men också för att elever ska trivas och må bra. Elever i behov kan själva söka upp kuratorn för samtal. Det går också bra att som vårdnadshavare vända sig direkt till kuratorn Skolkuratorn har stark tystnadsplikt, vilket betyder att det som kommer fram i samtalet och anledningen till att Du sökte hjälp stannar mellan kuratorn och den som sökt hjälpen. Som förälder, lärare eller kamrat kan jag alltså inte vända mig till kuratorn för att få reda på varför vederbörande sökt hjälp eller vad som kommit fram i samtalet

Kurator har tystnadsplikt i sitt arbete vilket innebär att hen inte får berätta för andra om det som framkommer under samtalen. Däremot omfattas kuratorns arbete, precis som för all personal inom skolan, av en anmälningsplikt vilket innebär att kurator ibland måste bryta sin tystnadsplikt om oro finns för en elevs hälsa och mående Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket innebär att jag inte får lämna ut information om dig eller dina personliga förhållanden till någon annan utan ditt godkännande. Jag journalför inte heller våra samtal. Jag kan även ge råd och stöd till föräldrar som har frågor om skolan,. Skolkuratorn samarbetar med olika myndigheter och institutioner, som till exempel socialtjänsten, och informerar föräldrar om olika hjälpinsatser. Skolkuratorn deltar i elevhälsoteamets arbete, vid elevvårdskonferenser, övriga konferenser och i skolans krisgrupp. Skolkuratorn har tystnadsplikt och anmälningsplikt

Elevhälsan - Föräldrakontakt vid elevkontakt- gäller olika

Vi har en skolkurator kopplad till oss. Hon heter Linn Östergaard.. Vi vill säkerställa att alla elever ska ha en fungerande skolmiljö, må bra och utvecklas väl, därför har varje skola en socionom kopplad till sig. För att uppnå målet samarbetar jag med skolpersonal, vårdnadshavare, övriga socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin och Resurscentrum bland andra Hanim Paulus Hammar. D u kan nå mig på telefon 0300-83 62 06.. e-post: hanim.paulus-hammar@kungsbacka.se Mitt rum är bredvid skolsköterskans rum. Jag kan ibland vara svår att få tag på. Du kan då mejla mig, ringa mig, lägga en lapp i den låsta brevlådan utanför mitt rum, säga till en mentor eller skolsköterskan, eller ge en lapp via dem, så kontaktar jag dig Du kan få hjälp och stöd med många olika saker hos elevhälsan. Till exempel om du är stressad, blir kränkt eller har svårt att klara skolan. Hos elevhälsan får du också hälsokontroller och vaccinationer. Du har rätt att gå till elevhälsan tills du har gått ut gymnasiet Skolkuratorn har tystnadsplikt enligt 7 kap 9 § 1 st SekrL samt anmälningsplikt jml 14 kap 1§ Socialtjänstlagen. Sidansvarig: Elundskolan; Senast uppdaterad: 08 juni 2020. Skriv ut Kontakt. Markus Tielinen. KURATOR. TELEFON 076-5164203. E-POST markus.tielinen@koping.se. Tjänster på webben Bibliotek.

Skolkuratorn - Psykologiguide

Skolkurator och skolpsykolog har tystnadsplikt. Kontakt. Respektive skolas rektor. Se skolans webbsida för kontaktinformation. Enhetschef Torbjörn Brunström 0526-193 22 torbjorn.brunstrom@stromstad.se. Skolkurator Carina Carlsson Ungdomsmottagning Telefon 0526-193 84 carina.carlsson@stromstad.se Skolkurator. I Vingåkers kommun finns tre skolkuratorer som arbetar övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevens hälsa, lärande och utveckling. Kuratorerna stödjer enskilda elever i direktkontakt med eleven eller via elevens skolpersonal Skolkurator. Samtalsstöd för elever. Mitt arbete är att lyssna, stötta och försöka hjälpa till så att elever klarar skolan så bra som möjlighet utifrån sina förutsättningar. Samtalen ska ge stöd och hjälp att reda ut och bearbeta frågor som rör personliga svårigheter, oro för sin egen hälsa, studier, familj, kamrater Skolkurator. Som skolkuratorer ger vi råd och stöd till elever, föräldrar och personal. Vi har tystnadsplikt, så kallad kvalificerad sekretess reglerad i 7 kap 9§ Sekretesslagen. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa. Liselotte Änghed

Sekretess och tystnadsplikt - Um

Viktigt att veta: Skolpsykologen har tystnadsplikt. Skolläkare Gunilla Stripple Tidsbeställning via skolsköterskan. Skolsköterska Alice Annadotter Rodrigues 046-73 99 39 alice.rodrigues@kavlinge.se Skolkurator Anneli Emanuelsson Kämpe 046-73 94 07 anneli.emanuelssonkampe@kavlinge.se. Skolpsykolog Anders Olsson 046-73 93 75 anders.olsson2. Tystnadsplikt och sekretess. Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till vården. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt

Skolans elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator och speciallärare med ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Tystnadsplikt. Inom elevhälsoteamet har vi lagstadgad tystnadsplikt och vi får inte utan elevens medgivande berätta om sådant du har anförtrott oss En kurator har tystnadsplikt! Jag gick till skolkuratorn förra våren då jag inte orkade mer. var less på att må dåligt, ätstörningarna, självskadebeteende, självmordstankar, allt. Jag hade aldrig gått dit men bestämde mig för att jag skulle vara ärlig,.

Som skolkurator arbetar jag under sekretess och har tystnadsplikt. Det betyder att det som du pratar med mig om i förtroende inte förs vidare. Ibland kan det dock vara viktigt att även andra personer får kännedom om din situation för att du ska få bästa hjälpen Tystnadsplikt kurator Jag mådde sjukt dåligt under en 5 månaders priod o i mitten på den här perioden sökte jag hjälp hos skolkuratorn, (13 år) jag berättade lite om hur jag mådde o om min familj o så alltså inget groft men när mötet började närma sig slutet sa han att han var tvungen att meddela mina föräldrar om att jag varit där

Tystnadsplikt. gäller viss personal, till exempel skolsköterska, skolkurator, och måste iakttas hela livet såväl på offentliga som privata platser. Straffet för brott mot tystnadsplikten är dagsböter eller fängelse i högst ett år, ofta kombinerat med skadestånd Skolkurator. Jag finns på skolan för dig som elev eller förälder. Som kurator har jag tystnadsplikt. Du kan kontakta mig om du är bekymrad över problem med kamrater eller vuxna eller om du behöver prata med någon om din livssituation Skolkurator. Kuratorns uppgift är bland annat att arbeta främjande och förebyggande med likabehandling och trygghet, När elever eller vårdnadshavare kommer till mig och pratar har jag tystnadsplikt, vilket innebär att jag inte får prata med någon annan om det som sägs

Som skolkurator arbetar man med att stödja och hjälpa elever som har det svårt i skolan eller hemma. Det kan exempelvis gälla psykosociala problem i skolan eller i hemmet. Att förebygga och hantera mobbning är en viktig del av skolkuratorns arbete. Skolkuratorn kan även ge råd till förbättringar av skolmiljön Som skolkurator ingår jag även i skolans elevhälsoteam. Tillsammans med elevhälsoteamet arbetar jag med handledning till skolpersonalen och samverkar med andra instanser och myndigheter i Uppsala. Jag har tystnadsplikt, vilket innebär att jag har sekretess och det som sägs hos mig stannar hos mig Skolkurator. Elever, föräldrar och skolpersonal kan få stöd av skolkuratorerna genom samtal. Vi har tystnadsplikt reglerad i sekretesslagen. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Vi har öppen mottagning måndag till fredag 10-12

Samarbetet med pedagogerna är prioriterat och skolkuratorn träffar alla arbetslag vid behov för att planera och följa upp insatser. Vid behov av kontakt med andra myndigheter kan skolkuratorn hjälpa eleverna vidare till rätt person. Ett nära samarbete med föräldrarnaär av stor vikt. Skolkuratorn har tystnadsplikt I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt, vilket innebär att kuratorn inte får föra vidare information om eleven som kommit fram under samtal. Kuratorn lyder även under anmälningsplikt , vilket innebär att kuratorn ibland behöver lämna ut information till föräldrar, elevhälsogruppen eller andra myndigheter då misstanke finns att en elev far illa Skolkurator samtal Skolkuratorn - Psykologiguide . Skolkuratorer fungerar ofta som medlare. Vid en konflikt pratar skolkuratorn eller annan personal först med var och en av de inblandade - innan man har ett gemensamt samtal om det som hänt och hur man går vidare

Anmälningsplikt - Um

På Marks Gymnasieskola arbetar två skolkuratorer. Vi lyssnar, diskuterar, stödjer och ger råd för att hitta lösningar på frågor och funderingar. Du kan träffa oss enskilt eller i grupp. Vi kan också hjälpa till i kontakten med till exempel övriga elevhälsan, lärare, kamrater och föräldrar Vad innebär det att en skolkurator har tystnadsplikt? Har hon rätt att tala med t.ex. skolhälsovården eller mina föräldrar om det som jag berättar åt henne eller hålls allt 100% hemligt?<br /> <br /> <p>Hej! Tack..

Skolkurator - Lule

Skolkuratorer har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Har du frågor? Då är du välkommen att kontakt oss. Kurator för elever på Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet. Telefon: 0171-538 52 Kurator för elever på AST, IM och gymnasiesärskolan Telefon: 0171. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Kuratorn är dock enligt Barnskyddslagens §25 anmälningsskyldig om hon i sin arbetsuppgift får kännedom om ett barn för vars del omständigheterna kräver att behovet av barnskydd utreds. Kontakt. Skolkurator Ulla Ekbla Till skolkuratorns uppgift hör att stödja dig som går i skolan och som känner att du behöver någon att tala med om svårigheter i skolan eller om saker som händer hemma och på fritiden. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolkuratorn är skolans expert på socialt arbete och jobbar förebyggande Utbildningsutskottets betänkande i anledning av motion om tyst­nadsplikt för skolkuratorer. Motionen. 1973: 1285 av herr Komstedt m. fl. (m, c, fp) vari hemställs att riks­dagen hos Kungl. Maj:t måtte anhålla att bestämmelser utfärdas inne­bärande tystnadsplikt för skolkuratorer. Nuvarande förhållande

Skolkuratorn på skolan ska bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling. Detta gör skolkuratorn genom att: En kurator har tystnadsplikt, men i vissa fall skyldighet att anmäla händelser till polis och sociala myndigheter Viktigt att veta: Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt. Skolkurator. Skolkuratorn tar emot enskilda elever för samtal eller arbetar i grupper av elever som rör exempelvis trivseln i skolan, problem med studierna, relationer till familj och kamrater Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att det som kommer fram i samtalet och anledningen till att Du sökte hjälp stannar mellan kuratorn och den som sökt hjälpen. Som förälder, lärare eller kamrat kan jag alltså inte vända mig till kuratorn för att få reda på varför vederbörande sökt hjälp eller vad som kommit fram i samtalet Vi vill säkerställa att alla elever ska ha en fungerande skolmiljö, må bra och utvecklas väl, därför har varje skola en socionom kopplad till sig. För att uppnå målet samarbetar jag med skolpersonal, vårdnadshavare, övriga socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin och Resurscentrum bland andra Skolkuratorn har tystnadsplikt. När kontaktar du skolkuratorn? När du känner oro över barnets/den ungas mående (t.ex. förändringar i beteendet, deppighet, ängslighet, utåtagerande, tappad skolmotivation, ätproblematik) När barnet/den unga själv önskar samtala med någon utomstående vuxe

 • 6'3 in cm.
 • Stenbolaget barkarby.
 • Mattias barsk justine kirk.
 • Jobwechsel gehalt.
 • Hänga tvätt på vägg.
 • Uck uppsala.
 • Hamax outback recension.
 • Tall boy beer.
 • Hårprodukter kvinna.
 • David lindström göteborg.
 • Dubrovnik airport departures.
 • Fattiga riddare med nutella och banan.
 • It arkitekt behörighet.
 • Henrik ekdahl wikipedia.
 • Rfid blockerande plånbok.
 • Alexia uh la la la.
 • Zelda breath of the wild wii u vs switch.
 • Werder bremen kader 2015.
 • Rita från siffra till siffra.
 • Brasiliensvenskar.
 • Tango in the night vinyl.
 • Hur många timmar får man jobba i sträck.
 • Santander spanien karta.
 • Förstoppning gravid tidigt.
 • Vmz bremen.
 • Polizei paderborn.
 • Svenska soldater i afghanistan 2017.
 • Fattiga riddare med nutella och banan.
 • Hematemesis svenska.
 • Vaniljsås enkel.
 • Not alone movie.
 • Classic solitaire download.
 • Köpa film med visningsrätt.
 • Shahrukh khan filmer.
 • Samfundet sverige israel västmanland.
 • Chi chi love funktioniert nicht.
 • Chassifläkt 120.
 • Kinematografen i göteborg.
 • Ur och penn öppettider.
 • Docka som liknar riktig bebis.
 • Kashmir indien.